ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Конкурсні пропозиції 2018
Конкурс
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біології 2019


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з біології 2019


Результати конкурсу


РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК
учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
за галуззю знань «Біологія»

Вищий навчальний заклад Назва наукової роботи ПІП автора Авторський шифр роботи Середній рейтинго-вий бал Робота, рецензії
1 2 3 4 5 6 7
1 Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка,
Полтавська державна аграрна академія
Продуктивність та якість сировини звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) сорту Топаз за умов культивування Семенко Максим Васильович, Шевченко Аліна Олександрівна Лектини Hypericum 93* Робота
Рецензії
2 Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Порівняльний аналіз фертильності та життєздатності пилку представників автохтонної і алохтонної фракцій спонтанної флори Євстафієва Ганна Вікторівна Життєздатність пилку 90* Робота
Рецензії
3 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
Участь білків NRF2 та KEAP1 у регуляції метаболізму та стійкості плодової мушки до стресів Дем’янчук Олег Ігорович,
Сітко Мар’яна Василівна
Плодова мушка 88,5* Робота
Рецензії
4 Миколаївський національний аграрний університет Дослідження біологічних та морфологічних особливостей шавлії лікарської в умовах зрошення Південного Степу України Остапенко Олена Дмитрівна Шавлія лікарська 87* Робота
Рецензії
5 Сумський національний аграрний університет Темпи росту та продуктивність дикорослих злаків на пасовищах Воліна Вікторія Сергіївна,
Слюсаренко Софія Вікторівна
Злаки, пасовища 87* Робота
Рецензії
6 Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
Астрогліальна реакція на гіперглікемію в мозку старих тварин та корекція антиоксидантами Кириченко Валерія Вадимівна Астроцити 85* Робота
Рецензії
7 Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Етологічна активність і мутації Drosophila melanogaster L., зумовлені електромагнітним випромінюванням Радочина Валерія Володимирівна Дрозофілка 85* Робота
Рецензії
8 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Біопродуктивність лісових екосистем Київської області (на прикладі ДП «Переяслав-Хмельницький ліспгосп») Латишова Катерина Юріївна Тополя бальзамічна 85* Робота
Рецензії
9 Рівненський державний гуманітарний університет Видова різноманітність Lumbricidae в біотопах смт. Олександрія Ступак Марія Сергіївна Lumbricidae едафотопів 84,5* Робота
Рецензії
10 Сумський державний університет Зв’язок поліморфізму rs3200401 гену MALAT1 з раком нирки в українській популяції Рощупкін Антон Адріанович Festina lente 83,5* Робота
Рецензії
11 Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
Стан короткочасної зорової пам’яті та її зв’язок з успішністю навчання підлітків різного ступеня біологічної зрілості Норченко Валерія Ігорівна Пам’ять і розвиток 83,5* Робота
Рецензії
12 Херсонський державний університет Кореляція між змінами морфології буквального епітелію курців Омел’яненко Іванна Андріївна Black Wednesday 83* Робота
Рецензії
13 Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Б. Хмельницького
Вплив бioфлаванoїдiв вiвса пoсiвнoгo на функцioнальну активнiсть ензимів системи антиoксидантнoгo заxисту в тканинаx гусей Хомутовський Володимир Володимирович Активність системи 83* Робота
Рецензії
14 Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Способи отримання екстрактів із хвої Juniperus communis та оцінка їх біологічно-активних властивостей Волощук Галина Ігорівна ВГІКГМ ДДПУ 82,5* Робота
Рецензії
15 Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Загальні біохімічні показники печінки зелених жаб із різних біотопів Харківської області Мирошниченко Тетяна Сергіївна Жаби 82,5* Робота
Рецензії
16 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Роль діацилгліцерол кіназ в процесі індукованого брасиностероїдами формування фосфатидної кислоти і стійкості до умов засолення у Arabidopsis thaliana L. Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна Jimi Hendrix 80* Робота
Рецензії
17 Львівський національний університет
імені Івана Франка
Вплив кофеїну на стан пігментної та антиоксидантної системи рослин сої (Glycine max Moench) Роман Іван Іванович Кавове дерево 80* Робота
Рецензії
18 Криворізький державний педагогічний університет Біогеохімічні характеристики системи «Листовий опад – грунт» як предиктори стану деревних насаджень в садово-паркових культур фітоценозах Коломоєць Ірина Ігорівна, Шутенко Антон Сергійович Біогеохімічні предиктори 80* Робота
Рецензії
19 Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка
Копрофільні аскоміцети Карпатського біосферного заповідника Топчій Ірина Вікторівна Sordaria 80* Робота
Рецензії
20 Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Виділення та перевірка каталітичної активності мутантних форм α-субодиниці людського фактору елонгації 1В Андреєва Ольга Ігорівна Нехай щастить 75,5 Рецензії
21 Сумський державний університет Імунореактивність та інтоксикаційний синдром у хворих на ХВГС Чернецький Ігор Володимирович Nisi scientiam 75 Рецензії
22 Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Функціональні і фізіологічні властивості мембранозв’язаного гемоглобіну еритроцитів в умовах окисного навантаження Воронич Мирослава Вячеславівна Гемоглобін 74 Рецензії
23 Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара
Трансмукозний потенціал, секретоутворююча та секретопродукуюча функції шлунка щурів при гіпосекреції Трифунтова Ірина Анатоліївна Трансмукозний потенціал 71
Рецензії
24 Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Екологічні особливості хромосомної мінливості популяцій амфібій (Amphibia: Anura) півдня України Зоня Марія Вікторівна,
Чумаченко Олена Сергіївна
Хромосомна екологія амфібій 71
Рецензії
25 Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Оцінка екологічної сумісності гідроелектростанцій з використанням мультимаркерного набору показників двостулкового молюска Unio tumidus Рарок Юлія Сергіївна Біоіндикація 71
Рецензії
26 Сумський національний аграрний університет Стан фіторізноманіття Грузчанського лісництва та природного відновлення в ньому провідних лісоутворюючих видів Захарченко Ірина Юріївна,
Іщенко Оксана Олександрівна
Фіторізноманіття 70 Рецензії
27 Житомирський державний університет
імені Івана Франка
Видовий склад та життєвий стан видів роду Acer L. в урбоекосистемі міста Житомир Хоменко Руслана Сергіївна Black pink 70 Рецензії
28 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Біоіндикація водних екосистем Дедуш Оксана Анатоліївна Коеволюція рослин 70 Рецензії
29 Національний університет харчових технологій Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин Коваленко Олена Юріївна Конюшина 69,5 Рецензії
30 Запорізький національний університет Генетичний поліморфізм забарвлення вуличних котів м. Запоріжжя Коваль Вікторія Миколаївна Поліморфізм котів 69,5 Рецензії
31 Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
Поведінка та біологія лисиці звичайної (VulpesVulpes) в умовах урбанізованих ландшафтів Онищук Юлія Вікторівна Тварини Лісостепу 69 Рецензії
32 Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
Кулики Charadrii в районі Кременчуцького водосховища: сучасний стан популяцій та тенденції їхніх змін Лавріненко Катерина Валеріївна 8810910988 Char 67,5 Рецензії
33 Національний університет харчових технологій Ефективність фармакологічної корекції доксорубіцинової кардіоміопатії застосуванням наноцерію Нечипоренко Ірина Володимирівна Наноматеріал 67,5 Рецензії
34 Донецький національний університет
імені Василя Стуса
Вплив лазерного опромінення на ростові параметри, швидкість плодоношення та врожайність грибів роду Pleurotus при твердофазному культивуванні Юськов Дмитро Сергійович Basidiomycota 67,5 Рецензії
35 Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка
Рослинність сватківської сільської ради Гадяцького району Полтавської області Калько Аліна Володимирівна Greenery 67,5 Рецензії
36 Сумський державний університет Порівняльний вплив β-трикальційфосфату різної геометричної форми на регенерацію дефекту компактної кісткової тканини Чижма Руслана Анатоліївна Ars Longa 67,5 Рецензії
37 Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова
Генотипова стабільність штамів базидіоміцетів при зберіганні у колекції Прокоф’єва Марія Вадимівна Turritopsis Nutricula 66,5 Рецензії
38 Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського
Вплив регуляторів росту рослин з різним напрямком дії на морфогенез та біологічну продуктивність перцю солодкого Каратнюк Вікторія Володимирівна Annuum 66,5 Рецензії
39 Херсонський державний університет Дослідження психофізіологічних функцій студентів Стамат Олександр Євгенійович,
Степанова Валерія В’ячеславівна
Діагност 66,5 Рецензії
40 Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Біологія цвітіння горіха грецького (Juglansregia L.) в умовах Західного Поділля Лиса Анастасія Анатоліївна Ботаніка та зоологія 66,5 Рецензії
41 Львівський національний університет
імені Івана Франка
Вплив природного поліфенольного комплексу винограду на систему еритрону за умов експериментального цукрового діабету Герцик Дарія Юріївна Wine polyphenols 66,5 Рецензії
42 Рівненський державний гуманітарний університет Біологічна активність ґрунтуурбоекосистеми Рівне Власюк Тетяна Геннадіївна Каталаза ґрунту 66,5 Рецензії
43 Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Вплив кліматичних та біоценотичних факторів на репродуктивні показники птахів-дуплогніздників в умовах ботанічного заказника загальнодержавного значення «Панівецька дача» Павко Василь Олегович Вплив умов гніздування 65,5 Рецензії
44 Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Організація та еволюція генів 5S рРНК представників підродини Amygdaloideae Надєждіна Анастасія Сергіївна Молекулярна еволюція 65 Рецензії
45 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
Вплив бактеризації насіння на нодуляційну здатність сої культурної (Glycinemax (L.) Merr.) Петришин Леся Михайлівна Інокуляція сої 64,5 Рецензії
46 Запорізький національний університет Стан сперматогенезу та його відхилення при цукровому діабеті Дорошенко Володимир Сергійович Діабетсперматогенез 64 Рецензії
47 Житомирський державний університет
імені Івана Франка
Гетеротрофні джгутикові річки Случ: їх трофічна структура та екологічні групи Омельчук Марія Олександрівна Джгутикові водойм 64 Рецензії
48 Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Б. Хмельницького
Активність дегідрогеназ циклу кребса у м’язових тканинах гусей за дії менадіону сульфату Желябін Назарій Андрійович Тканинах гусей 63,5 Рецензії
49 Східноєвропейськийнаціональний університет
імені Лесі Українки
Вплив інформаційного навантаження на динаміку параметрів варіативності серцевого ритму у студентів із різним рівнем тривожності Гочачко Карина Федорівна Луцьк Біологія 63,5 Рецензії
50 Національний університет біоресурсів і природокористування України Інвазії самшитовової вогнівки (Cydalima perspectalis Walker) в м. Київ: фенологія, біологічні особливості, поширення Лугина Софія Володимирівна Cydalima perspectalis 63,5 Рецензії
51 Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського
Вивчення флори національного природного парку «Білобережжя Святослава» Петух Юлія Михайлівна Білобережжя Святослава 63 Рецензії
52 Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича
Особливості метаболічних перетворень аміаку за умов різної забезпеченості нутрієнтами Іванович Іванна Юріївна Аміак 63 Рецензії
53 Херсонський державний університет Вплив вакцинації на органи імунної системи Дробот Євген Сергійович № 5 5 ##*5 62,5 Рецензії
54 Рівненський державний гуманітарний університет Целюлозолітична активність ґрунтів м. Дубровиця Малярчук Руслана Володимирівна Ферменти ґрунту 62,5 Рецензії
55 Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Зміна чисельності та тривалості життя у Drosophila melanogaster на фоні використання кондитерського ароматизатору «Ванілін» Костюк Наталія Василівна Генотоксикологія 61,5 Рецензії
56 Таврійський державний агротехнологічний університет Динаміка змін морфометричних ознак листових пластинок Platanus orientalis м. Мелітополя під впливом чинників оточуючого середовища Алімова Ірина Олександрівна,
Тишковець Ганна Олександрівна
Platanus orientalis 61,5 Рецензії
57 Дніпровський національна університет
імені Олеся Гончара
Вплив хімічних домішок на масу тіла личинок Tenebrio molitor (Coleoptera, Tenebrionidae) Мартинов Владислав Олександрович Tenebrio 61 Рецензії
58 Сумський державний педагогічний університет
імені А.С. Макаренка
Вивчення кількісних та якісних змін мононукліарів периферичної крові осіб, хворих на запалення верхніх дихальних шляхів вірусної етіології Кармішкіна Дарина Віталіївна atypical lymphocytes 59 Рецензії
59 Миколаївський національний аграрний університет Біологічні особливості гістологічної будови сім’яників кнурів різних генотипів у віковій динаміці Хруленко Олена Сергіївна Репродукція 59 Рецензії
60 Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Дослідження якості та екологічного потенціалу поверхневих вод Мостиського району Галій Софія Миколаївна ДЯПОМР ДДПУ 59 Рецензії
61 Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені В. Винниченка
Використання дафній для екологічного моніторингу стану водних об’єктів Нєкрасова Валерія Олегівна 170797ANDY 58,5 Рецензії
62 Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені В. Винниченка
Орнітофауна малого міста Кривенко Геннадій Олегович 220498KGO 58 Рецензії
63 Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва
Європейська ялівцева щитівка на ялівці козацькому в ТОВ «Агро Флора» Дергачівського району Харківської області та заходи з обмеження її шкідливості Некревич Юлія Олександрівна Щитівка 57,5 Рецензії
64 Уманський державний педагогічний університет
імені Павла Тичини
Мікобіота декоративних рослин агробіостанції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Юр Анна Сергіївна Мікобіота рослин 57 Рецензії
65 Одеський національний університет
імені І.І. Мечникова
Фізіологічні та біохімічні показники крові щурів за умов застосування препарату метаболічної дії на тлі хронічного ситуаційного стресу Аріпова Ольга Володимирівна,
Буюк Христина Пантелеймонівна
Стрес 56,5 Рецензії
66 Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди
Соматометрична характеристика організму дітей, що займаються вільною боротьбою Собко Ганна Віталіївна Борці 56,5 Рецензії
67 ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди»
Порівняльний аналіз атмосферного повітря Київської та Рівненської областей (на основі методу ліхеноіндикації) Борсук Олена Олегівна Біо симбіонти 56 Рецензії
68 Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т.Г.Шевченка
Фосфоліпіди як маркер токсичної дії ксенобіотиків у гідробіонтів Бондаренко Аліна Олександрівна Фосфоліпіди токсиканти 55,5 Рецензії
69 Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка
Харчування людини з урахуванням груп крові. Успадкування груп крові населення Хмельниччини Банделюк Денис Анатолійович Харчування та групи крові 52 Рецензії
70 Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Метаноутворюючі властивості ціанобактерій Гуменний Костянтин Олександрович Метан 48,5 Рецензії
71 Дрогобицький державний педагогічний університет
імені Івана Франка
Дослідження показників антиоксидантної системи в деяких лікарських рослинах Cтрийського району Ковалів Ярина Ігорівна ДПАСЛР ДДПУ 48 Рецензії
72 ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» Аналіз фіторізноманіття екотону (на прикладі Голицького ботаніко-ентомологічного заказника Бережанського району Тернопільської області) Головацький Олег Ігорович Флора екотону 46 Рецензії
73 Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
Еколого-біологічна характеристика ефемероїдів ботанічного саду м. Полтава Березанець Маргарита Мамедрасуловна Ефемероїди ботсаду 44,5 Рецензії
74 Кременчуцький національний університет
імені Михайла Остроградського
Біологічна роль ціанобактерій у процесах очищення води Маненко Людмила Леонідівна Ціанобактер 42,5 Рецензії
75 Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
Анатомо-фізіологічні особливості опорно-рухового апарату в різні вікові періоди Шаравар Марина Євгеніївна Діти – наші квіти 32,5 Рецензії

*Наукові роботи (із середнім балом 80 і більше), автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конференцію за рішенням галузевої конкурсної комісії на підставі рецензій (протокол № 2 від 25.03.19).