ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Конкурсні пропозиції 2018
Конкурс
Філологічні науки

«Філологічні науки»


Редакційна колегія

Головний редактор: Степаненко М. І. - доктор філологічних наук, професор, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава)

Заступник головного редактора: Ніколенко О. М. – доктор філологічних наук, професор кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава)

Члени редакційної колегії:

Баландіна Н. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава)

Йоргенсен Метте – доктор філософії, професор, директор міжнародного відділу Університету UCC (м. Копенгаген, Данія)

Коломе Лоренс Комаджоан – доктор філософії з лінгвістики, професор Факультету Філологіі та методики викладання мовно-літературних дисциплін Університету Вік (м. Барселона, Іспанія)

Кушнірова Т. В. – доктор філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава)

Ларссон Ганс Албін – доктор філософії, професор, лектор з Історіі в Університеті м. Йончопінг, Факультет Освіти і Комунікації (м. Йончопінг, Швеція)

Ленська С. В. – доктор філологічних наук, доцент кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава)

Сулима М. М. – доктор філологічних наук, професор (м. Київ)

Українець Л. Ф. – доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава)

Шитик Л. В. – доктор філологічних наук, професор кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси)

Капустян І. І. відповідальний секретар, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава).

Рецензенти

Наєнко М. К. – доктор філологічних наук, професор (м. Київ)

Остер Ганс Крістіан – доктор філософії, професор (м. Йончопінг, Швеція)

Хаммер Карстен – доктор філософії, професор соціальних наук та Данського мовознавства (м. Копенгаген, Данія)


EDITORIAL BOARD


Editor-in-Chief:

Stepanenko M. I. – Doctor of Philology, Professor, Rector of the Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava)

Associate Editor:

Nikolenko O. M. – Doctor of Philology, Professor of the Department of World Literature Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava)

Members of the Editorial board:

Balandina N. F. – Doctor of Philology, Professor of the Department of Journalism, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava)

Jorgensen Mette – Ph. D., Professor and Director at the International Office of the University UCC (Copenhagen, Denmark)

Colome Llorenc Comajoan – Ph. D. in Linguistics, Professor at the Department of Philology and Language and Literature Teaching, University of Vic Central of Catalonia (Barcelona, Spain)

Kushnirova T. V. – Doctor of Philology, Associate Professor of the Department of World Literature Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava)

Larsson Hans Albin – Ph. D., Professor in history at the School of Education and Communication in Jonkoping (Jonkoping, Sweden)

Lenska S. V. – Doctor of Philology, Associate Professor of the Department of Ukrainian literature Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava)

Sulyma M. M. – Doctor of Philology, Professor (Kyiv)

Ukrainets L. F. – Doctor of Philology, Professor of the Department of Ukrainian language Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava)

Shytyk L. V. - Doctor of Philology, Professor of Department of Ukrainian Language and Applied Linguistics Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy (Cherkasy, Ukraine) (Cherkasy)

Kapustian I. I.Executive Secretary, Ph. D. in Pedagogy, associate professor of the Department of World Literature Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University (Poltava)


REVIEWERS

Nayenko M. K. – Doctor of Philology, Professor (Kyiv)

Oster Hans Christian – Ph. D., Professor of Jonkoping University (Jonkoping, Sweden)

Hammer Кarsten – Ph. D., Professor of Social Sciences and Danish Linguistics (Copenhagen, Denmark)РІК ЗАСНУВАННЯ: 2009

ГАЛУЗЬ НАУКИ: філологічні науки

СТАТУС ВИДАННЯ: вітчизняне

МОВА ВИДАННЯ: українська, російська, англійська та інші європейські мови

КАТЕГОРІЇ ЧИТАЧІВ: науковці, викладачі вищої школи, аспіранти, магістранти, студенти-гуманітарії, освітяни

ПРОБЛЕМАТИКА: теоретико-методологічні проблеми літературознавства й лінгвістики; історія української літератури; історія літератур зарубіжних країн; компаративістика; порівняльні аспекти філологічних наук у світовому контексті; дослідження актуальних проблем розвитку літературознавства і мовознавства на сучасному етапі; науково-критичний дискурс художньої літератури й мови.

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: 2 рази на рік

ISSN: 2524-2490 (Print)

ISSN: 2524-2504 (Online)

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: Серія КВ № 15470 – 4042 Р від 26 червня 2009 року

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ У ВАК УКРАЇНИ: Затверджено постановою президії ВАК України від 14.04.2010 р. № 1-05/3

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ ФАХОВОГО ВИДАННЯ: Наказ Міністрества освіти і науки України від 13.07.2015 р. №747

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ» ВНЕСЕНО/ПРОІНДЕКСОВАНО В ТАКИХ НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗАХ: Google Scolar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus.

ЗАСНОВНИК: Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка МОН України


THE YEAR OF ESTABLISHMENT: 2009

A BRANCH OF SCIENCE: philological sciences

STATUS OF PRODUCTION: native

LANGUAGE: Ukrainian, Russian, English and other European languages

CATEGORIES OF READERS: scientists, high school lecturers, graduate students, undergraduate students, humanities students, educators

PROBLEMMICS: theoretical and methodological problems of literary studies and linguistics; the history of Ukrainian literature; history of foreign literature; comparative studies; comparative aspects of philological sciences in the global context; study of the actual problems of development of literary studies and linguistics at the present stage; scientific-critical discourse of fiction and language.

PERIODICITY: 2 times a year

ISSN: 2524-2490 (Print)

ISSN: 2524-2504 (Online)

APPROVAL OF THE STATE REGISTRATION: Series КВ № 15470 – 4042 Р dated June, 26. 2009

IMPORTANT REGISTRATION IN THE VAC (Higher Attestation Commission) OF UKRAINE: Approved by the decision of the Presidium of the VAC (Higher Attestation Commission) of Ukraine dated 14.04.2010 No. 1-05 / 3

RE-REGISTRATION OF SUBJECT EDITION: Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine dated 07/13/2015 №747

THE COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS "PHILOLOGICAL SCIENCES" HAS BEEN INTRODUCED/INDEXED IN THE FOLLOWING SCIENTIFIC METRIC BASES: Google Scolar, Ulrichsweb Global Serials Directory, Index Copernicus.

FOUNDER: Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine
«Філологічні науки»

ВИСОКОПОВАЖАНІ АВТОРИ!

«Філологічні науки. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора й кандидата філологічних наук.

Редакційна колегія періодичного видання пропонує вашій увазі такі вимоги до змісту й оформлення наукових робіт відповідно до останніх вимог ВАК України та загальноприйнятих міжнародних стандартів. До друку беруться статті, які відповідають галузям науки «Літературознавство», «Мовознавство» й раніше ніде не були опубліковані.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) наукова стаття має містити такі обов’язкові елементи:

  • постановка проблеми, мети та завдання;
  • аналіз останніх досліджень та публікацій щодо теми;
  • Встановлення новизни дослідження;
  • виклад основного матеріалу дослідження та висновки.

Перед назвою статті, яка друкується великими буквами, зліва пишеться УДК, під ним указується ім’я і прізвище автора (авторів) і в дужках назва міста; після назви – анотація (до 100 слів, 250–300 знаків) та ключові слова (5–7 слів) українською мовою; у кінці статті наводяться список використаних джерел, ім’я і прізвище автора (авторів), назва статті, розширена анотація (не менше 200 слів, 1800–2000 знаків) та ключові слова (5–7 слів) англійською мовою, транслітерований список використаних джерел (REFERENCES) укладений відповідно до міжнародного стилю АРА наприклад:

УДК 821.161.1

ЗІНАЇДА МОСКАЛЕНКО

(Полтава)

КРАЄЗНАВЧІ АСПЕКТИ КОРОЛЕНКОЗНАВСТВА

Анотація та ключові слова (укр. м.)

Текст статті

Список використаних джерел

Ім’я та прізвище автора, назва статті (англ. м.)

Анотація та ключові слова (англ. м.)

Транслітерований список використаних джерел (REFERENCES)


Орієнтовний обсяг статті – до 40000 друкованих знаків (0,5-1 др. арк.).

Оскільки анотація англійською мовою – це самостійне джерело інформації, що використовується в наукометричних базах, бажано, щоб її структура була такою: вступне слово про тему дослідження («The article deals with»; «This article examines the…»; «In this article, I explore…»); мета наукового дослідження («The aim of this study»); опис теоретичного і практичного значення роботи («The article gives a detailed analysis of…»); опис методології дослідження; основні результати («This article reports the results of a…»; «The main idea of the article is…»), висновки («The article is of interest to…»); цінність проведеного дослідження («The article is of great help to…»).

Використана в статті література (першоджерела) вказується після тексту статті, розміщується обов’язково в алфавітному порядку й оформлюється згідно із ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» http://www.nbuv.gov.ua/node/933 Словосполучення СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ друкується посередині великими буквами.

Посилання на першоджерела наводять відповідно до міжнародного стилю APA. Внутрішньотекстове посилання містить інформацію про автора праці (редактора/укладача/назву, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання в круглих дужках. Наприклад: Згадуючи Полтаву часів визвольних змагань (Соловей, 1994) або Згідно даних Д. Соловей (1994), у 1919 р. ПССТ стала притулком для українців-утікачів з інших місцевостей.

Декілька першоджерел в одному посиланні відокремлюються крапкою з комою, наприклад: (Соловей, 1994; Мироненко, 2002).

Література іноземною мовою вказується після українських і російських першоджерел з усіма вихідними даними (автор, назва статті, де надрукована, місце та рік видання, сторінки тощо) в алфавітному порядку. У списку використаних джерел повинні бути тільки першоджерела, на які є посилання в статті. Якщо посилань немає, список літератури не потрібний.

Транслітерований список використаних джерел (REFERENCES) оформлюється відповідно до міжнародного стилю APA і розміщується в останній частині англомовного блоку метаданих. Назва REFERENСЕS друкується посередині великими буквами.

REFERENCES необхідно наводити повністю окремим блоком, повторюючи список використаних джерел, наданий українською/російською мовами, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є посилання на іноземні публікації, вони повторюються у списку, наведеному латиницею, але дещо видозмінено.

Цитований матеріал наводиться в алфавітному порядку за прізвищем автора (редактора/укладача, якщо немає автора) без нумерації!

При переліку кількох авторів окремої роботи використовуйте амперсанд (&) замість слова «і» перед іменем останнього автора. Наприклад: Hubbard, R. G., Koehn, M. F., Omstein, S. I., Audenrode, M. V., & Royer, J.

Якщо джерело без автора, його необхідно розподілити за першою літерою назви.

Кожен бібліографічний опис джерела починається з нового рядка з вирівнюванням по ширині без відступів. Якщо джерело займає кілька рядків, тоді перший рядок опису вирівнюється по ширині без відступів, а наступні рядки мають «висячий відступ» (використовуйте клавіші Ctrl+T). Наприклад:
Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.).
Thousand Oaks, CA: Corwin.

Назви книг, журналів зазначаються без скорочень і виділяються курсивом.

Для перекладу прізвищ авторів, назв статей, книжок, видавництв тощо радимо користуватися онлайн-конвертерами окремо для української та російської мов:

Нижче наведено зразки для опису джерел українською/російською мовою (за різними типами матеріалів) разом із прикладами. Для англомовних джерел використовуються ті самі схеми, проте в них немає зазначення транслітерованого варіанту назви.

Стаття з періодичного видання

Ivanova, I. (2017). Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Filolohichni nauky [The Philological Sciences], 3, 71, 70?76 [in Ukrainian].

Книга

Savchenko, A., Cherkavskaya, O., Rudenko, B., & Bolotov, P. (2010). Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Poltava: Poltava-Media [in Ukrainian].

Змістова частина книги (розділ, стаття)

Franchuk, V. Yu. (2012). Vtracheni nadii [The lost hopes]. In V. V. Zhaivoronok (Ed.), Oleksandr Opanasovych Potebnia. Storinky zhyttia i naukovoi diialnosti [Oleksandr Opanasovych Potebnia. The pages of life and scientific career] (pp. 111–134). Kyiv: Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Стаття з електронного періодичного видання

Hsues, C. (2010). Weblog-based electronic portfolios. Education Technology Research, 58(2), 11-27. Retrieved from http://elibrary.It/resursai/Uzsienio%20leidiniai/Kaliningrad/Uchebnye-e-pub/

Стаття зі збірника доповідей конференцій

Jossang, A.,&Maseng, T. (Eds.). (2009). Identity and privacy in the Internet age, 14th Nordic conference on secure IT systems, NordSec 2009. Heidelberg, Germany: Springer Berlin.

Дисертація та автореферат дисертації

Savchenko, A. P. (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature] (Extended abstract of PhD diss.). Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University, Poltava [in Ukrainan].

Якщо немає даних про автора (колектив авторів), але є дані про редактора, то на початок посилання виносять дані про нього, наприклад:

Savchenko, A. P. (Ed.) (2010) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature], Poltava: Poltava-Media.

В іншому разі на початок посилання виносять назву організації (установи), що видала матеріал, наприклад:

Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature], Poltava: Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University.

Слово «видавництво» («publishing») тощо в посиланні не вказується; зазначається лише назва видавництва чи організації, наприклад:

Savchenko A. P. (2017) Istoriia amerykanskoi literatury [History of American Literature]. Poltava: Poltava-Media (а не Poltava: Publishing «Poltava-Media» або Poltava: Poltava-Media Publishing).

Цитати з наукових видань подаються тією мовою, якою написано статтю до збірника наукових праць «Філологічні науки», а з художніх творів – мовою оригіналу або в перекладі (українською, російською). У тексті цитати оформлюються за зразком « », або «" "».

Стаття набирається в текстовому редакторі Місгоsоft Wогd без автоматичного й ручного розподілу переносів; гарнітура – Тіmеs New Rоmап; кегль – 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ абзацу – 1 см; формат – А 4; поля: верхнє, нижнє, праве – 2 см, ліве – 3 см; сторінки нумерувати, кількість рядків на сторінці – до 30. У тексті статті не можна використовувати підкреслень, автоматично нумерацію, маркерований список та гіперпосилання. У збірнику не передбачено графічні об’єкти чи малюнки, за потреби вони додатково подаються у вигляді окремих файлів у форматі РСХ, ВМР (розподільна здатність 300 dрі).

На окремій сторінці наводяться відомості про автора: науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи, індекс ORCID; адреса, номер телефону, e-mail. Наприклад:

Москаленко Зінаїда Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, індекс ORCID; адреса, телефон, e-mail.

До редакції за e-mail адресою philnauk_poltava@ukr.net необхідно надіслати:

  • електронну версію статті у форматі RTF;
  • відомості про автора;
  • копію документа про оплату.

Статті аспірантів і дописувачів без наукового статусу до наукових рубрик мусять супроводжуватися відгуком наукового керівника, засвідченим в установленому порядку.

До друку також беруться рецензії на монографії, наукові збірники, посібники, хроніка наукових подій (обсяг до 5 стор.).

Рукописи редагуються та рецензуються редакцією. Статті можуть бути відхилені або повернуті авторам для доопрацювання, якщо вони не відповідають концепції видання, ліцензованим галузям науки («Літературознавство», «Мовознавство»), вимогам щодо якості та оформлення. Процес рецензування закритий, може тривати 1–2 місяці, про його результат дописувачі будуть проінформовані. Рекомендацію до друку надає редакційна колегія видання та ухвалює вчена рада університету.

Редакційна колегія може не поділяти поглядів дописувачів.

Надсилаючи статтю до редакції, автор дає згоду на її публікацію. Усі права захищені.

Матеріали публікуються за кошти авторів. Вартість однієї сторінки друкованого тексту – 40 грн. Одноосібні статті докторів наук видаються безкоштовно. DOI сплачується додатково до вартості статті - 45 грн. Квитанцію про оплату публікації слід надіслати до редакції за адресою philnauk_poltava@ukr.net після повідомлення про прийняття статті до друку.Стратегія рецензування

Наукове видання слідує стратегії подвійного сліпого рецензування статей. Стаття пересилається двом рецензентам (експертам в тематиці даного дослідження) для рецензування в світлі провідних тематичних напрямків видання та відповідно до вимог якості наукових досліджень. У перевірці статей, що потребують змін, задіяні ті ж самі рецензенти, які оцінюють відповідність публікації вимогам якості даного наукового видання.


Review strategy

The scientific publication follows the strategy of double blind reviewing of the submitted articles. The article submitted is sent to two reviewers (experts in the subject matter of this study) for being analysed in the view of the leading thematic areas of the journal and in accordance with the requirements to the quality level of a scientific work. The review of the articles that require changes the same reviewers who evaluate the relevance of the publication to the requirements of the quality of this scientific publication are involved.Реквізити для оплати статті:

ОДЕРЖУВАЧ: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

РАХУНОК: 31258270105954

КОД ЄДРП: 31035253

МФО: 820172

КОД ПОСЛУГИ: 25010100

БАНК ОДЕРЖУВАЧА: Державна казначейська служба України м. Київ

ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: за публікацію статті у збірнику «Філологічні науки».


Контактні телефони:

(05322) 2-78-80 (кафедра світової літератури);

066-488-56-42 (відповідальний секретар Інга Капустян).


«Філологічні науки»
Архів номерів

2018 рік Вип №28,      Вип №29
2017 рік Вип №25,      Вип №26 ,      Вип №27
2016 рік Вип №22,      Вип №23,      Вип №24
2015 рік Вип №19,      Вип №20,      Вип №21
2014 рік Вип №16,      Вип №17,      Вип №18
2013 рік Вип №13,      Вип №14,      Вип №15
2012 рік Вип №10,      Вип №11,      Вип №12
2011 рік Вип №7,      Вип №8,      Вип №9
2010 рік Вип №4,      Вип №5,      Вип №6
2009 рік Вип №1,      Вип №2,      Вип №3
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса редакції:
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра світової літератури, вул. Остроградського, 2, м. Полтава, Україна, 36003

Телефони для довідок:
(0532) 2-78-80 – кафедра світової літератури,
066-488-56-42 – відповідальний секретар Інга Капустян.

Електронна адреса:
philnauk_poltava@ukr.netCONTACT INFORMATION

Аddress of the editorial office:
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University, Department of World Literature, st. Ostrogradskogo, 2, Poltava, Ukraine, 36003

Phones for reference:
(0532) 2-78-80 – Department of World Literature,
066-488-56-42 – Executive Secretary Inga Kapustian.

E-mail address:
philnauk_poltava@ukr.net

PHILOLOGICAL STUDIESArticles Philological StudiesContents

2014 рік №16,      №17,      №18
2013 рік №13,      №14,      №15
2012 рік №10,      №11,      №12
2011 рік №1(7),      №8,      №9
2010 рік №1-3
2009 рік №1-3