ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Конкурсні пропозиції 2018
Конкурс
Історична пам'ять

ЖУРНАЛ
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА
«ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ»
«Historical Memory»

РІК ЗАСНУВАННЯ: 1998

ВИД ВИДАННЯ: журнал

СТАТУС ВИДАННЯ: вітчизняне

МОВА ВИДАННЯ: змішаними мовами: українська, англійська, польська, німецька

СФЕРА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ: загальнодержавна, зарубіжна

КАТЕГОРІЇ ЧИТАЧІВ: науковці, аспіранти, магістранти, студенти, громадськість

ПРОБЛЕМАТИКА:дослідження актуальних проблем археології й історії України та зарубіжних країн, історії, культури, традицій і постатей Полтавщини

ISSN: 2075-1451

СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ: Серія КВ №23452-13292ПР від 22 червня 2018 року

ФАХОВА РЕЄСТРАЦІЯ: Наказом МОН України від 07. 10. 2015 року, № 1021 науковий збірник включено до Переліку наукових фахових видань України, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з історії

ГАЛУЗЬ НАУКИ: історія

ПЕРІОДИЧНІСТЬ: двічі на рік

ЗАСНОВНИК: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Редакційна колегія

Головний редактор:

Сітарчук Роман Анатолійович, доктор історичних наук, професор (м. Полтава).

Члени редакційної колегії:

Амрахов Маіс Ісраіль оглу, доктор історичних наук, професор (м. Баку, Азербайджанська Республіка).

Войналович Віктор Анатолійович, доктор історичних наук, професор (м. Київ).

Бабенко Людмила Леонідівна, доктор історичних наук, доцент, заступник головного редактора (м. Полтава);

Год Борис Васильович, кандидат історичних наук, доктор педагогічних наук, професор (м. Полтава).

Киридон Петро Васильович, доктор історичних наук, професор; (м. Полтава).

Коваленко Оксана Валентинівна, кандидат історичних наук, доцент, відповідальний редактор; (м. Полтава).

Мезга Микола Миколайович, доктор історичних наук, професор (м. Гомель, Республіка Беларусь).

Мокляк Ярослав, доктор габілітований (м. Краків, Республіка Польща).

Реєнт Олександр Петрович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України; (м. Київ).

Чуб Наталія, магістр археології (м. Берлін, Німеччина).

Шаравара Тамара Олексіївна доктор історичних наук, професор; (м. Полтава).

Киридон Алла Миколаївна, доктор історичних наук, професор; (м. Київ).

Петренко Ірина Миколаївна, доктор історичних наук, професор; (м. Полтава).

Стрілець Василь Васильович, доктор історичних наук, професор; (м. Київ).
     Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка як засновник і видавець пропонує увазі наукового загалу журнал «Історична пам’ять». Він має статус рецензованого наукового журналу, що спеціалізується на проблемах історії, археології, спеціальних історичних дисциплін, історичного краєзнавства в Україні та Східній Європі, а також на дотичних наукових дослідженнях провідних учених світу. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23452-13292 ПР від 22 червня 2018 року. Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, публікації яких зараховуються до результатів дисертаційних робіт з історії (наказ МОН України від 07. 10. 2015 року, № 1021).

     Видання публікує історичні дослідження, статті та публікації, огляди, рецензії з широкого кола історичних проблем.

     Мета журналу – створення публічної платформи для оприлюднення результатів власних досліджень, наукових дискусій істориків, археологів, етнологів та спеціалістів інших галузей науки з актуальних питань вивчення історії України та світу; залучення молодих дослідників до студіювання історичних проблем.

     Номенклатура розділів журналу має таку структуру і зміст:

 • основні розділи, сформовані за напрямками поданих історичних розвідок, у яких публікуються результати оригінальних досліджень учених у формі наукових статей. Кожний номер буде присвячений окремій темі, проте лише нею дослідження обмежуватися не будуть.
 • допоміжні підрозділи: «Рецензії, відгуки», що містять незалежні рецензії на важливі для обраної проблематики монографії, навчальні посібники та дисертації, попередньо відібрані редколегією. Учені, зацікавлені у виконанні рецензій для публікацій їх у цьому розділі журналу, можуть звертатися до редакції з відповідними запитами; автори рецензій добираються редколегією з числа компетентних і неупереджених учених; матеріали цього розділу дозволяються до друку головним редактором; «Наукові події, новини» репрезентує звіти про наукові конференції в галузі історичної науки, які мали резонанс у фаховому середовищі України та східноєвропейського регіону; матеріали цього розділу не проходять процедуру незалежного рецензування. Для публікацій, що не потребують рецензування, виділено також допоміжний підрозділ «Від редакції».

     До публікації приймаються:

 • дослідницькі статті, які містять результати власних наукових досліджень з широкого кола проблем історії та археології;
 • публікації архівних матеріалів, історичних джерел;
 • теоретичні статті, які пропонують цілісні історичні концепції, методологічні розробки, пошуки, напрацювання;
 • практичні статті, у яких висвітлюються власні методичні напрацювання у сфері викладання історії та спеціальних історичних дисциплін.

     Перевага надається аналітичним роботам, сучасним авторським науковим інтерпретаціям, якісному опрацюванню нових джерел, міждисциплінарним дослідженням. Журнал «Історична пам’ять» застерігає від подавання статей, у яких присутній плагіат або подані матеріали, здобуті незаконним шляхом. Журнал дотримується принципів Комітету редакційної етики (СОРЕ), до ознайомлення з яким закликає своїх потенційних авторів.

     До публікації приймаються матеріали, які раніше не були опубліковані, у тому числі іншою мовою. Подані, але не опубліковані матеріали не будуть використані рецензентами та членами редколегії в особистих цілях. У разі фінансування проекту, частиною якого є поданий до публікації матеріал, просимо вказувати це в тексті статті. Передбачено, що видавець буде залучати до оцінювання рукописів фахівців з усіх названих спеціальностей. Сфера розповсюдження видання – широкий спектр установ із різних напрямів історичних дисциплін. Редакцією також передбачено видання журналу як у друкованій, так і електронній формі.

ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

 1. Матеріали приймаються в електронному вигляді (редактор MS Word) на e-mail: poltava.history.jornal@gmail.com
 2. Параметри оформлення тексту: формат аркуша – А-4 (210х297мм.), верхнє, нижнє та праве поля – 20 мм, ліве поле – 30 мм, розмір символу (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, гарнітура «Times New Roman». У лівому верхньому кутку – індекс УДК, нижче по центру – назва статті великими літерами.
 3.      Після назви - ім'я та прізвище, місце роботи, робоча адреса (якщо автор не працює, то вказує домашню адресу), електронна адреса, міжнародний ідентифікатор ORCID.

 4. ORCID. Для отримання міжнародного ідентифікатора зареєструйтеся на сайті ORCID (https://orcid.org/register). Надання ідентифікатора безкоштовне.
 5. Обсяг статті із усіма резюме та анотаціями не повинен перевищувати 1 др. аркуша (40 тисяч знаків з пробілами). Якщо обсяг більший необхідне попереднє узгодження із редакцією.
 6. Назва файлу тільки латинськими літерами, бажано прізвище автора (напр., Ivanov).
 7. Стаття має бути написана літературною українською чи англійською мовами, містити на початку анотацію українською (до 200 слів), наприкінці – англійською (до 2000 слів) та ключові слова (до 5 слів) – українською та англійською мовами (перекладаються також ім’я та прізвище, назва статті, місце роботи, транслітерується адреса).
 8. Оформлення посилань у квадратних дужках, наприклад: [1], [2, с. 12], [3, арк. 87 зв.].
 9. Джерела та література подається як нумерований список за алфавітом. Оформлення джерел та літератури за Гарвардським стилем (Harvard referencing style). Один номер відповідає одній позиції у списку.
 10. Список літератури дублюється в латинській транскрипції (транслітерація) й називається References. Всі джерела подаються у тому самому порядку, що й список літератури і не орієнтовані на порядок літер латинського алфавіту. Для транслітерації з української мови використовується стандарт 2010 року «Паспорт (КМУ 2010)». Це можна зробити он-лайн, наприклад, на сторінці http://www.slovnyk.ua/services/translit.php . Для транслітерації з російської мови – міжнародний стандарт ИКАО (Doc 9303, ч. 1) 2012 року. Це можна зробити он-лайн, наприклад, на сторінці https://www.calc.ru/transliteratsyya.html .
 11. Фотографії, малюнки, схеми тощо подаються окремим файлом формату .tiff, .jpg, .jpeg. якомога вищої якості, але не менше 300dpi.
 12. Автори статей сплачують Редакційний внесок, який складає – 400 грн. Доктори наук друкуються безкоштовно (до 1 д.а., за умов одноосібної статті та отримання лише електронного варіанту журналу. За необхідності друкованого примірника сплачується 150 грн за примірник та пересилку Укрпоштою.


 

«Історична пам'ять»

Архів номерів

2018 рік №1 (38)      №2 (39)
2017 рік Вип №36      Вип №37
2016 рік Вип №34-35
2015 рік Вип №32      Вип №33
2014 рік Вип №30-31
2013 рік Вип №29
2012 рік Вип №27,      Вип №28
2011 рік Вип №25      Вип №26
2010 рік Вип №1,      Вип №2
2009 рік Вип №1,      Вип №2АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: Кафедра історії України, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, вул. Остроградського 2, Полтава, Україна, 36003

Тел.: 0503050804, 0675320360.

E-mail: poltava.history.jornal@gmail.com

Реквізити для оплати публікації:

Код ЕДРП                31035253

МФО                        820172

Банк одержувача   Державна казначейська служба України м. Київ

№ рахунку р/р        31258270105954

Код послуги            25010100

Назва послуги        За публікацію статті в «Історичній пам’яті»