ПНПУ
Науково-методичний центр англійської мови та зарубіжної літератури
Офіційне представництво президента України
Полтавська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна рада
Урядова гаряча лінія
Прозорро - публічні закупівлі
освітній портал Педагогічна преса
Я маю право
Конкурсні пропозиції 2018
Конкурс
Альманах Полтавського національного педагогічного університету
"Рідний край"

АЛЬМАНАХ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «РІДНИЙ КРАЙ»

Рік заснування: 1999

Вид видання: науковий, публіцистичний, літературно-художній альманах

Статус видання: вітчизняне

Мова видання: українська

Сфера розповсюдження: загальнодержавна

Категорії читачів: науковці, освітяни, студенти-гуманітарії, митці, творча молодь, громадськість

Програмні цілі: дослідження актуальних проблем філології, історії України, краєзнавства, мистецтвознавства, релігієзнавства; публікація творів сучасних українських письменників; презентація центрів і видатних діячів національної культури; публіцистичне висвітлення проблем суспільно-громадського життя України; огляд і рецензування нових видань

Періодичність: 2 рази на рік

ISSN: 2075-1222 (друкована версія), 2518-1424 (електронна версія)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ 19513-9313ПР від 16.10.2012

Фахова реєстрація у ДАК України: Постанова № 3-05/9 від 14.11.2001; Постанова № 1-05/4 від 26.05.2010; Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015

Галузь науки: філологічні науки

Засновник: Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Головний редактор: Степаненко Микола Іванович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови, ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслужений діяч науки і техніки України, член НСЖУ, НСПУ

Відповідальний редактор: Білик Галина Миколаївна – старший викладач кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, член НСЖУ

РЕДАКЦІЙНА РАДА

Наєнко Михайло Кузьмович (голова) – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України

Жулинський Микола Григорович – доктор філологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу української літератури ХХ століття, директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

Сулима Микола Матвійович – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу давньої української літератури, заступник директора з наукової роботи Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка

Єрмоленко Світлана Яківна – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу культури мови і стилістики Інституту української мови НАН України

Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету МОН України

Баландіна Надія Францівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Валюх Зоя Орестівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету

Вокальчук Галина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови імені академіка К. Ф. Шульжука Рівненського державного гуманітарного університету

Волошин Юрій Володимирович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Кушнірова Тетяна Віталіївна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Мацапура Валентина Іванівна –  доктор філологічних наук, професор, професор кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Мацько Любов Іванівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри стилістики української мови Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, академік АПН України

Неживий Олексій Іванович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філософії і економіки освіти Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імен М. В. Остроградського

Ніколенко Ольга Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Панасюк Ігор Леонідович – доктор габілітований мистецтвознавства (прикладна лінгвістика і переклад), професор, професор Європейського університету Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, ФРН)

Погребенник Володимир Федорович – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української літератури Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Кононенко Володимир Володимирович (учений секретар) – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри романо-германської філології, декан факультету філології та журналістики Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Криницька Наталя Ігорівна –  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романо-германської філології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Мелешко Віра Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

АЛЬМАНАХ
ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Рідний край"

Систематичний покажчик змісту
1999 - 2009До уваги авторів!

1. В «Альманасі Полтавського національного педагогічного університету „Рідний край”» Ви можете опублікувати свої наукові статті з філологічних дисциплін (фахова рубрика), краєзнавства, мистецтвознавства, релігієзнавства, історії України тощо; публіцистичні дописи, літературні, музичні, малярські художні твори; рецензії на видання гуманітарного профілю.

2. Редакційна рада розглядає рукописи обсягом до 20 000 друкованих знаків (0,5 др. арк.). Набір матеріалів здійснюється до 20 березня (на червневе число) й до 20 вересня (на грудневе число).

3. Рукописи рецензуються. Тексти можуть бути відхилені або повернуті авторам для доопрацювання, якщо вони не відповідають концепції видання, вимогам щодо якості та оформлення. Процес рецензування закритий, може тривати 1–6 місяців, про його підсумок дописувачів інформуємо. Рекомендацію до друку дає Редакційна рада видання й затверджує Вчена рада університету.

4. Рукописи статей до фахової рубрики «Філологічні науки» повинні містити такі обов’язкові змістові компоненти (у тексті їх не озаглавлюємо, але маємо на увазі), як: 1) постановка проблеми в загальному вигляді та вказівка на її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз найвагоміших публікацій, у яких започатковано розв’язання досліджуваної проблеми й на які спирається автор; 3) вирізнення досі не вирішених аспектів розглядуваної проблеми, яким і присвячено цю статтю; 4) формулювання мети й завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки з дослідження та перспективи подальшої розробки цього тематичного напрямку. Бібліографічний апарат оформляється за вимогами ВАК України від 2009 року (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

5. Загальна структура наукової статті:

 •  вгорі ліворуч – індекс УДК;
 •  через рядок по центру – ім’я та прізвище автора (жирний курсив);
 •  через рядок по центру жирними прописними літерами – назва статті;
 •  через рядок з абзацу – анотація (до 100 друкованих знаків) і ключові слова (5–7) курсивом українською мовою;
 •  через рядок з абзацу – текст статті;
 •  через рядок по центру жирним – слово Література;
 •  через рядок з абзацу з нумерацією в ручному режимі та в алфавітному порядку – список використаних джерел;
 •  через рядок – ім’я та прізвище автора англійською мовою (жирний курсив);
 •  у наступному рядку – назва статті англійською мовою;
 •  у наступному рядку й далі – розширена анотація (реферат – не менше 200 слів, 2000-3000 друкованих знаків) та ключові слова (5-7) англійською мовою.

6. На окремій сторінці слід подати відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і звання, місце роботи й посада, галузь наукових інтересів, адреса, телефон, e-mail. До рубрик «Поезія», «Проза», «Драматургія», «Переклади», «Дебют» дописувачі подають коротку інформацію про себе як митця, фотокартку.

7. Статті аспірантів і дописувачів без наукового статусу до наукових рубрик мусять супроводжуватися відгуком наукового керівника, засвідченим в установленому порядку.

8. Особливості набору тексту:

 • Формат документа – Word 2003, 2007, RTF.
 • Формат сторінки – А-4, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 3 – 2 –1,5 – 2 см; абзац – 1,25 см; шрифт – Times New Roman. Лапки: «…», внутрішні (в цитаті) – „…”.
 • Покликання на джерела подаються в тексті статті у квадратних дужках: номер джерела – [4]; номер джерела і сторінка: [1, с. 23]; перелік джерел – [1–3] або [1; 4; 12].
 • Виноски (не бібліографічного характеру, якщо є) подаються внизу сторінки – з наскрізною числовою нумерацією.
 •  Графічні об’єкти чи малюнки надсилайте у форматі *cdr, *eps (CMYK, GRAYSCAIE), фото – у форматі *tiff, *jpeg (CMYK, 300 dpi).

9. Надсилаючи статтю до редакції, автор дає згоду на її публікацію. У фаховій рубриці пріоритетними є першодруки наукових текстів. Усі права захищені. Передруки і переклади опублікованих статей можливі з дозволу автора й видання.

10. Редакційна рада може не поділяти поглядів дописувачів.

11. Матеріали до рубрики «Філологічні науки» публікуються за кошти авторів. Вартість однієї сторінки друкованого тексту в оригіналі рукопису – 40 гривень. Одноосібні статті докторів наук публікуємо безкоштовно. Квитанцію про оплату публікації слід надіслати в редакцію після повідомлення про прийняття статті до друку.

12. Публікація передбачає отримання одного безкоштовного авторського примірника, який може бути надісланий авторові поштою з його оплатою за доставку. Якщо необхідна більша кількість примірників, треба про це завчасно заявити, а згодом викупити в друкарні за ціною виробництва.

 

АЛЬМАНАХ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Рідний край"

Архів номерів

2018

Вип.№ 1 (38)
Вип.№ 2 (39)

2017

Вип.№ 1 (36)
Вип.№ 2 (37)

2016

Вип.№ 1 (34)
Вип.№ 2 (35)

2015

Вип.№ 2 (33)

2014

Вип.№ 1 (30)
Вип.№ 2 (31)

2013

Вип.№ 1 (28)
Вип.№ 2 (29)

2012

Вип.№ 1 (26)
Вип.№ 2 (27)

2011

Вип.№ 1 (24)
Вип.№ 2 (25)

2010

Вип.№ 1 (22)
Вип.№ 2 (23)

2009

Вип.№ 1 (20)
Вип.№ 2 (21)

АЛЬМАНАХ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

"Рідний край"

Архів номерів НБУВ

2014

Вип.№ 1 (30)
Вип.№ 2 (31)

2013

Вип.№ 1 (28)
Вип.№ 2 (29)

2012

Вип.№ 1 (26)
Вип.№ 2 (27)

2011

Вип.№ 1 (24)
Вип.№ 2 (25)

2010

Вип.№ 1 (22)
Вип.№ 2 (23)

2009

Вип.№ 1 (20)
Вип.№ 2 (21)Адреса редакції: Альманах «Рідний край»

Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка

вул. Остроградського, 2,

Полтава, 36003, Україна

Телефони: (05322) 2-78-80 – кафедра української літератури, відповідальний редактор;

(0532) 54-54-00 – деканат факультету філології та журналістики, диспетчер (отримання авторського примірника)

E-mail: ridniy_kray@ukr.net

Реквізити для оплати публікації у фаховій рубриці:

Код ЕДРП                31035253

МФО                        820172

Банк одержувача   Державна казначейська служба України м. Київ

№ рахунку р/р        31258270105954 

Код послуги            25010100 

Назва послуги        За публікацію статті в «Рідному краї»